zoek je werk? Schrijf je in
zoek je werk? Schrijf je in
Nijk agro uit Dronten
home   /   voorwaarden
Algemene voorwaarden versie 3 van Kordaat NIJK B.V. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidskrachten en/het bemiddelen van ZZP'ers
 
Artikel 1: Werkingssfeer
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Kordaat NIJK voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten of arbeidskrachten aan opdrachtgevers en/of het bemiddelen van ZZP’ers. Voor zover de Opdrachtgever in zijn aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2. Afspraken afwijkend van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen. Bij discrepantie tussen de Algemene Voorwaarden en de schriftelijke Opdracht, geldt hetgeen is bepaald in de Opdracht.

Artikel 2: Definities
Verklaring van definities welke in deze Algemene Voorwaarden worden genoemd:
2.1.NIJK: de in Nederland gevestigde Kordaat NIJK die op basis van een overeenkomst Uitzendkrachten en/of arbeidskrachten ter beschikking stelt aan Opdrachtgevers.
2.2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met NIJK, teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde: de Opdrachtgever.
2.3. Arbeidskracht: iedere natuurlijke persoon die via Kordaat NIJK arbeid verricht voor een derde onder leiding en toezicht van die derde: de Opdrachtgever, niet zijnde een uitzendkracht.
2.4. ZZP: in deze algemene voorwaarden wordt met betrekking tot bemiddeling van ZZP’ers verstaan onder:
 1. ZZP’er: een ondernemer die:
  1. Beschikt over een Verklaring arbeidsrelatie (VAR);
  2. Persoonlijke arbeid verricht via een eenmanszaak, maatschap of besloten vennootschap;
  3. Geen arbeidsovereenkomst heeft; de werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht;
  4. Geen loon ontvangt, maar een tarief;
  5. Met de opdrachtgever niet in een gezagsverhouding staat;
  6. Zich vrij mag laten vervangen door een ander;
  7. Geen werknemers in dienst heeft;
 2. Opdracht: de overeenkomst (tussen opdrachtgever en NIJK) op grond waarvan NIJK een ZZP’er bemiddelt ten behoeve van opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die werkzaamheden laat uitvoeren door een ZZP’er.
2.5 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Uitzendkracht of Arbeidskracht werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een Opdracht, als bedoeld in lid 4 van dit artikel, laat uitvoeren.
2.6. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en NIJK op grond waarvan een enkele Uitzendkracht of Arbeidskracht, als bedoeld in lid 2.2 en 2.3 van dit artikel, door NIJK aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgevertarief.
2.7. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Uitzendkracht in het kader van een Opdracht.
2.8. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen NIJK en de Uitzendkracht en/of in de CAO, inhoudende dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht door de NIJK aan de Opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).
2.9. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten en arbeidskrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en andere werkgeversorganisaties enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en andere werknemersorganisaties anderzijds.
2.10. Opdrachtgevertarief: Het door de Opdrachtgever aan NIJK verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, reiskostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld.
2.11. Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de Opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de Uitzendkracht of Arbeidskracht uitoefent. De Inlenersbeloning bestaat volgens de diverse CAO’s uit de navolgende elementen: a. het geldende periodeloon in de schaal; b. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (naar keuze van NIJK te compenseren in tijd of geld); c. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslagen; d. initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald; e. kostenvergoedingen (voor zover NIJK deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen); f. periodieken, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald.

Artikel 3: De Opdracht en de Terbeschikkingstelling
Opdracht
3.1. De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
3.2. De Opdracht voor bepaalde tijd is de Opdracht die wordt aangegaan: - of voor een vaste periode; - of voor een bepaalbare periode; - of voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.
Wijzigingen in de Opdracht zijn slechts van kracht wanneer zij schriftelijk zijn overeengekomen. Het staat NIJK vrij om derden in te schakelen ter uitoefening van de Opdracht.
Einde opdracht
3.3. Opzegging van een Opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 15 kalenderdagen.
3.4. Tussentijdse opzegging van de Opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van 15 kalenderdagen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
3.5. Elke Opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat: - de andere partij in verzuim is; - de andere partij geliquideerd is; - de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd; - de andere partij haar onderneming overdraagt aan een andere partij c.q. over gaat in andere handen. Indien NIJK de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van de Opdrachtgever, waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de Opdrachtgever besloten om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van NIJK voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van NIJK onmiddellijk opeisbaar zijn.
Einde Terbeschikkingstelling
3.6. Het einde van de Opdracht betekent het einde van de Terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever houdt in het verzoek van de Opdrachtgever aan NIJK om de lopende Terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de Opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
3.7. Indien tussen de Uitzendkracht en NIJK het Uitzendbeding geldt, eindigt de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht op verzoek van de Opdrachtgever op het moment dat de Uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de Opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan de NIJK bevestigen.
3.8. De Terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra NIJK de Uitzendkracht of Arbeidskracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen NIJK en de Uitzendkracht of Arbeidskracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. NIJK schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die de Opdrachtgever hierdoor lijdt.

Artikel 4: Vervanging en beschikbaarheid
4.1. NIJK is gerechtigd om gedurende de looptijd van de Opdracht een vervangende Uitzendkracht of Arbeidskracht aan te bieden. De Opdrachtgever kan een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen.
4.2. NIJK is te allen tijde gerechtigd aan de Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Uitzendkracht of Arbeidskracht door een andere Uitzendkracht of Arbeidskracht onder voortzetting van de Opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van NIJK, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De Opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
4.3. NIJK schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige (gevolg)schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien NIJK om welke reden dan ook een (vervangende) Uitzendkracht of Arbeidskracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Opdracht of nadien overeengekomen aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
4.4. Indien de Uitzendkracht of Arbeidskracht wordt vervangen door een andere Uitzendkracht of Arbeidskracht zal de uurbeloning ten aanzien van de vervangende Uitzendkracht of Arbeidskracht opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in artikel 9 (Goede uitoefening van leiding en toezicht) van deze Algemene Voorwaarden en zal het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig worden aangepast.

Artikel 5: Opschortingrecht
5.1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de Tewerkstelling van de Uitzendkracht of Arbeidskracht en andere verplichtingen tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW.
5.2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
- dit schriftelijk tussen partijen wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd; én
- de Opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de Uitzendkracht of Arbeidskracht niet te werk kan worden gesteld; én
- NIJK jegens de Uitzendkracht of Arbeidskracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de toepasselijke CAO.
De Opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het Opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.
5.3. Indien de Opdrachtgever niet gerechtigd is de Tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Uitzendkracht of Arbeidskracht of de Uitzendkracht of Arbeidskracht niet te werk kan stellen, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de Opdracht onverkort aan NIJK het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

Artikel 6: Werkprocedure
6.1. De Opdrachtgever verstrekt NIJK voor aanvang van de Opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, uurtarief, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de Opdracht Alle genoemde bedragen, tenzij anders overeengekomen, zijn bedragen zonder BTW.
6.2. NIJK bepaalt aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende Uitzendkrachten of Arbeidskrachten, welke Uitzendkrachten of Arbeidskrachten zij aan de Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Opdracht. De Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde Uitzendkracht of Arbeidskracht af te wijzen, waardoor de Terbeschikkingstelling van de voorgestelde Uitzendkracht of Arbeidskracht geen doorgang vindt.
6.3. NIJK schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de contacten tussen de Opdrachtgever en NIJK, voorafgaande aan een mogelijke Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de Opdrachtgever om een Uitzendkracht of Arbeidskracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke Terbeschikkingstelling van een Uitzendkracht of Arbeidskracht.
6.4. NIJK is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade ten gevolge van het inzetten van de Uitzendkracht of Arbeidskracht die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn, doch in elk geval binnen tien dagen na aanvang van de Terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake bij NIJK indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van NIJK bij de selectie.
6.5. Wijzigingen in de opdracht en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en NIJK zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
6.6 Gedurende een Opdracht zullen tariefaanpassingen als gevolg van tussentijdse (CAO-)wijzigingen in het niveau van lonen en kosten van NIJK aan Opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 7: Arbeidsduur en werktijden
7.1. De arbeidsomvang en de werktijden van de Uitzendkracht of Arbeidskracht bij de Opdrachtgever worden vastgelegd in de Opdrachtbevestiging, dan wel worden anders schriftelijk overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Uitzendkracht of Arbeidskracht zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Uitzendkracht of Arbeidskracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet er op toe dat de Uitzendkracht of Arbeidskracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
7.2. Vakantie en verlof van de Uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de toepasselijke CAO.
7.3. Indien de Uitzendkracht of Arbeidskracht specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de Opdracht zullen de uren, die de Uitzendkracht of Arbeidskracht aan deze scholing besteedt, als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever. Uren die aan overige scholing worden besteed zullen niet in rekening worden gebracht aan de Opdrachtgever, tenzij dit anders is overeengekomen. De voor overige scholing benodigde afwezigheidperioden worden in overleg tussen de Opdrachtgever en NIJK vastgesteld en zo mogelijk bij de aanvang van de Opdracht overeengekomen.

Artikel 8: Functie en beloning
8.1. Voor aanvang van de Opdracht verstrekt de Opdrachtgever de omschrijving van de door de Uitzendkracht of Arbeidskracht uit te oefenen functie.
8.2. De beloning van de Uitzendkracht of Arbeidskracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de toepasselijke CAO en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
8.3. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren worden beloond conform de ter zake geldende regeling in de toepasselijke CAO en worden aan de Opdrachtgever doorberekend.

Artikel 9: Goede uitoefening van leiding en toezicht
9.1. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Uitzendkracht of Arbeidskracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
9.2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Nijk, de Uitzendkracht of Arbeidskracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de Opdrachtgever ter beschikking stellen van een Uitzendkracht of Arbeidskracht aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
9.3. De Opdrachtgever kan de Uitzendkracht of Arbeidskracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij Opdracht en voorwaarden bepaalde, indien NIJK en de Uitzendkracht of Arbeidskracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
9.4. Tewerkstelling van de Uitzendkracht of Arbeidskracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de Opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen met NIJK en de Uitzendkracht of Arbeidskracht daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.
9.5. De Opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht of Arbeidskracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet is gegaan.
9.6. NIJK is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor (gevolg)schaden en verliezen aan de Opdrachtgever, derden dan wel aan de Uitzendkracht of Arbeidskracht zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de Uitzendkracht of Arbeidskracht. Hieronder vallen ook alle werkzaamheden die verricht worden met machines van wat voor soort, en alle handelingen die nodig zijn om een eindproduct te realiseren, zoals het melken van vee, oogsten van producten enzovoort.
9.7. NIJK is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de Uitzendkracht of Arbeidskracht zijn aangegaan met of die voor hem zijn ontstaan jegens de Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden.
9.8. De Opdrachtgever vrijwaart NIJK voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van NIJK als werkgever van de Uitzendkracht of Arbeidskracht – direct of indirect – ter zake van de in leden 9.5, 9.6 en 9.7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
9.9. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren en verzekerd houden tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op eerste verzoek van NIJK verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van de verzekering.
 
Artikel 10: Arbeidsomstandigheden
10.1. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
10.2. De Opdrachtgever is jegens de Uitzendkracht of Arbeidskracht en NIJK verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
10.3. Indien de Uitzendkracht of Arbeidskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel van de beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert NIJK zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
10.4. De Opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht of Arbeidskracht vergoeden – en NIJK vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Uitzendkracht of Arbeidskracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of NIJK daarvoor aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de Opdrachtgever gehouden de schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.
10.5. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren en adequaat verzekerd houden tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op eerste verzoek van NIJK verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 11: Verbod tot indienstneming Uitzendkracht of Arbeidskracht door Opdrachtgever
11.1. De Opdrachtgever is gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Uitzendkracht of Arbeidskracht, mits aan de in dit artikel vermelde voorwaarden wordt voldaan.
11.2. De Opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de Uitzendkracht of Arbeidskracht aan te gaan brengt NIJK hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft. Dit geldt ook in het geval van het laten verlonen/payrollen en/of uitzenden door een ander (uitzend)bureau.
11.3. De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met een Uitzendkracht of Arbeidskracht aangaan zolang de (Uitzend)overeenkomst tussen de Uitzendkracht of Arbeidskracht en NIJK niet rechtsgeldig is geëindigd.
11.4. Indien de Opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 11.1 tot en met lid 11.3 van dit artikel bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een Uitzendkracht of Arbeidskracht, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor onbepaalde tijd, is de Opdrachtgever aan NIJK een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende Opdrachtgevertarief over 1560 uren.
11.5. Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de Uitzendkracht of Arbeidskracht binnen 18 maanden jaren nadat diens Terbeschikkingstelling (ongeacht of deze was gebaseerd op een Opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd) aan de Opdrachtgever is geëindigd, is hij de in lid 11.4 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de Opdrachtgever de Uitzendkracht of Arbeidskracht hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de Uitzendkracht of Arbeidskracht – rechtstreeks of via derden – bij de Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.
11.6. Indien een (potentiële) Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van NIJK in contact is gekomen met een (aspirant-)- Uitzendkracht, bijvoorbeeld doordat deze door NIJK aan hem is voorgesteld, en die (potentiële) Opdrachtgever binnen 2 jaren nadat het contact tot stand is gekomen een arbeidsverhouding met die (aspirant-) Uitzendkracht aangaat zonder dat de Terbeschikkingstelling tot stand komt, is die potentiële Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het Opdrachtgevertarief, dat voor de betrokken Uitzendkracht of Arbeidskracht van toepassing zou zijn geweest indien de Terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen, over 1560 uren.
11.7. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Uitzendkracht of Arbeidskracht verstaan: - het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van Opdracht door de Opdrachtgever met de Uitzendkracht of Arbeidskracht voor hetzelfde of ander werk; - - het ter beschikking laten stellen van de betreffende Uitzendkracht of Arbeidskracht aan de Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) voor hetzelfde of ander werk; - het aangaan van een arbeidsverhouding door de Uitzendkracht of Arbeidskracht met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander.
Artikel 12: Facturatie
12.1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen de Opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de Opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren.
12.2. De Uitzendkracht of Arbeidskracht draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en vult daartoe de door NIJK uitgereikte declaratieformulieren in.
12.3. De Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de op declaratieformulieren opgenomen gegevens van de Uitzendkracht of Arbeidskracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de Uitzendkracht of Arbeidskracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de Opdracht en voorwaarden het Opdrachtgevertarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
12.4. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de Uitzendkracht of Arbeidskracht aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de Opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de Uitzendkracht of Arbeidskracht bij NIJK ingeleverde declaratieformulier en het door de Opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de Uitzendkracht of Arbeidskracht bij NIJK ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de Opdrachtgever.
12.5. Indien de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat NIJK, aansluitend aan de door de Uitzendkracht of Arbeidskracht gewerkte week, over de tijdverantwoording beschikt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan NIJK wordt verstrekt.
12.6. Alvorens de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de Uitzendkracht of Arbeidskracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de Uitzendkracht of Arbeidskracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is NIJK gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Uitzendkracht of Arbeidskracht, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn.

Artikel 13: Betaling
13.1. De Opdrachtgever is gehouden elke factuur van NIJK te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum.
13.2. Uitsluitend betalingen aan NIJK werken bevrijdend. Betalingen door de Opdrachtgever aan een Uitzendkracht c.q. ZZP’er of Arbeidskracht, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover NIJK en kunnen geen grond opleveren voor schuldvereffening of verrekening.
13.3. Indien een factuur niet binnen een 60 dagen termijn is betaald, is de Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente van 1,5% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend; er is sprake van rente op rente. Tevens is NIJK gerechtigd administratie kosten te berekenen a 25,00 euro per maand dat de betaling uitblijft. De in het bezit van NIJK zijnde doordruk of kopie van de door NIJK aan de Opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
13.4. Indien de Opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan NIJK te melden. Na deze periode vervalt het recht van de Opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de Opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting en de daarbij behorende consequenties.
13.5. De Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.
13.6. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van NIJK, aanleiding geeft, is de Opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van NIJK een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens NIJK. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen
13.7. Indien de Opdrachtgever het in lid 6 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door NIJK gestelde termijn, is de Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is NIJK dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle Opdrachten bij de Opdrachtgever in te roepen.
13.8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die NIJK maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente met een minimum van €75,- per vordering, tenzij NIJK aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra de Opdrachtgever in verzuim is enkel door tijdsverloop door de Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bericht of bewijs in rekening worden gebracht.
 
Artikel 14: Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid
14.1. NIJK is gehouden zich in te spannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover NIJK deze verplichting niet nakomt, is NIJK, met inachtneming van het hierna in de leden 14.2 en 14.3 en het elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de Opdrachtgever, mits de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij NIJK en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van NIJK.
14.2. Iedere eventuele uit de Opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van NIJK is beperkt tot het door NIJK aan de Opdrachtgever in rekening te brengen Opdrachtgevertarief voor de uitvoering van de Opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de Opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door NIJK maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
14.3. Aansprakelijkheid van NIJK voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade aan derden, is in alle gevallen uitgesloten.
 
Aanvullende voorwaarden voor de bemiddeling van ZZP’ers
 
Artikel 15: Procedure
1. Voor de aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever NIJK een nauwkeurige omschrijving van de werkzaamheden, functie, functie-eisen, arbeidsplaats en de beoogde looptijd van de opdracht.
2. NIJK zal bepalen welke ZZP’er zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. Zij baseert zich hierbij op de door opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de in aanmerking komende ZZP’er. De
opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde ZZP’er af te wijzen, als gevolg waarvan de bemiddeling van de voorgestelde ZZP’er geen doorgang vindt.
3. Er is geen sprake van aansprakelijkheid van NIJK voor schade ten gevolge van het inzetten van ZZP’ers die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de bemiddeling een schriftelijke klacht ter zake bij NIJK indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van NIJK bij de selectie.
4. Er is geen sprake van tekortschieten dan wel gehoudenheid tot vergoeding van enige schade van NIJK jegens de opdrachtgever, indien de contacten tussen de opdrachtgever en NIJK, voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een ZZP’er te bemiddelen, om welke reden dan ook niet of niet binnen door de opdrachtgever gewenste termijnen leiden tot de daadwerkelijke plaatsing van een ZZP’er.
5. Er is geen sprake van verantwoordelijkheid van NIJK voor informatie en gegevens die door de opdrachtgever en in het kader van de opdracht worden verstrekt. NIJK gaat ervan uit dat de verstrekte informatie en gegevens juist zijn. Voorts gaat NIJK ervan uit dat gegevens en informatie die de ZZP’er over zichzelf heeft versterkt of die van eventuele referenten over de ZZP’er zijn verkregen, juist zijn.
6. In het kader van de opdracht zal NIJK geen vergoeding in welke vorm dan ook aannemen van een ander dan de opdrachtgever.
 
Artikel 16: Opdrachtgeverstarief
1. In de opdrachtbevestiging wordt het door opdrachtgever aan NIJK verschuldigde tarief vastgelegd.
2. Het verschuldigde tarief wordt berekend over de uren waarop NIJK op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft. Berekening vindt tenminste plaats over de door de ZZP’er werkelijke gewerkte uren.
3. Indien een ZZP’er per dag/week/maand meer uren werkzaamheden verricht dan in de opdrachtbevestiging is overeengekomen, is NIJK gerechtigd het uurtarief dienovereenkomstig te verhogen. NIJK is voorts gerechtigd het tarief aan te passen indien tijdens de looptijd van de opdracht wijziging plaats vindt in tarief – of andere kosten van NIJK ten gevolge van wijziging van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter. NIJK is ten slotte gerechtigd het tarief per 1 januari van enig kalenderjaar aan te passen al dan niet op basis van het CBS-indexcijfer voor de gezinsconsumptie.
4. Indien er sprake is van een aanpassing van het tarief wordt dit door NIJK zo spoedig mogelijk schriftelijk aan opdrachtgever bekend gemaakt.
 
Artikel 17: Looptijd en beëindiging
1. Elke opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt. Partijen kunnen uitsluitend schriftelijk overeenkomen de opdracht voor bepaalde tijd te verlengen.
2. De opdrachtgever kan de opdracht slechts tussentijds beëindigen indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Wanneer de opdracht tussentijds wordt beëindigd door de opdrachtgever behoudt NIJK zich het recht voor bij opdrachtgever het in de opdrachtbevestiging opgenomen honorarium plus daadwerkelijk gemaakte (on)kosten in rekening te brengen.
3. De opdracht eindigt in alle gevallen op het moment dat de opdrachtgever voor zich en/of door middel van dan wel voor derden met een door NIJK voorgedragen ZZP’er een overeenkomst dan wel arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat. De opdracht eindigt eveneens op het moment dat de ZZP’er de overeenkomst van opdracht met NIJK beëindigt zonder dat NIJK gehouden is tot vergoeding van enige schade aan de zijde van de opdrachtgever.
4. De opdrachten tussen NIJK en de opdrachtgever kunnen ontbonden worden zonder dat zonder dat enige ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn op het moment waarop:
 1. opdrachtgever voorlopige van surseance van betaling aanvraagt;
 2. opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 3. opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 4. beslaglegging op de eigendommen van opdrachtgever plaatsvindt;
 5. opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest;
 6. naar het oordeel van NIJK inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden.
 
 
 
 
Artikel 18: Facturatie
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de tijdverantwoording plaats op basis van door de opdrachtgever schriftelijke geaccordeerde declaratieformulieren. De opdrachtgever en NIJK kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording plaatsvindt door middel van een elektronisch en/of automatiseringsysteem, een tijdregistratiesysteem of door middel van door of voor de ZZP’er of de opdrachtgever opgestelde overzichten.
2. De opdrachtgever verklaart dat de urenstaten juist en volledig zijn ingevuld door de ondertekening daarvan. Indien er sprake is van een verschil tussen door de ZZP’er ingeleverde urenstaat en de door opdrachtgever behouden kopie, geldt de bij NIJK ingeleverde urenstaat als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs van opdrachtgever dat de door haar behouden kopie juist is.
3. Indien ondertekening van de urenstaten door de opdrachtgever achterwege blijft dan wel sprake is van nalatigheid bij de opdrachtgever de urenstaten van de ZZP’er voor akkoord te ondertekenen en/of opdrachtgever nalaat binnen veertien dagen na de desbetreffende werkzaamheden zelf een – naar haar mening correcte ingevulde – urenstaat aan NIJK te verstrekken, is NIJK gerechtigd het aantal gewerkte uren vast te stellen op grond van de opgave van de ZZP’er, tenzij opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde uren juist zijn.
4. Voor zover facturatie plaatsvindt op basis van in de opdracht opgenomen vaste bedragen kan van het vorenstaande schriftelijk worden afgeweken.
 
Artikel 19: Aansprakelijkheid
1. Eventuele aansprakelijkheid van NIJK is beperkt tot het bedrag waarvoor NIJK is verzekerd en zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat met de opdracht is verschuldigd of zou zijn. De schadevergoedingsverplichting van NIJK strekt zich nimmer uit tot bedrijfsschade en andere indirecte schade.
2. Er is geen sprake van aansprakelijkheid van NIJK jegens opdrachtgever voor schade en/of verliezen die de ZZP’er toebrengt aan opdrachtgever en/of derden. Voor iedere aansprakelijkheid van NIJK die direct of indirect voortvloeit uit schade en/of verliezen die de ZZP’er toebrengt aan opdrachtgever en/of derden, wordt NIJK door opdrachtgever gevrijwaard.
3. Er is geen sprake van aansprakelijkheid van NIJK jegens opdrachtgever voor verbintenissen die de ZZP’er met de opdrachtgever of derden is aangegaan, ongeacht of hiervoor door opdrachtgever of die derde toestemming is verleend. Voor iedere aansprakelijkheid van NIJK die direct of indirect voortvloeit uit verbintenissen die de ZZP’er is aangegaan met opdrachtgever en/of derden, ongeacht of hiervoor de opdrachtgever of de derde toestemming is verleend, wordt NIJK door opdrachtgever gevrijwaard.
4. NIJK is slechts aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of van derden die het gevolg is van de intermediaire dienstverlening van NIJK, indien die schade het aantoonbare en directe gevolg is van de toerekenbare tekortkoming van NIJK en deze niet door opdrachtgever respectievelijk de ZZP’er had kunnen worden beperkt of voorkomen.
 
Artikel 20: Benaderen ZZP’er
1. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NIJK, is het opdrachtgever en al aan haar gelieerde ondernemingen
a) tijdens de looptijd van een opdracht; en
b) gedurende twaalf maanden na het einde van de opdracht niet toegestaan om, rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de ZZP’er. Ook indien een opdracht niet tot stand is gekomen, is het opdrachtgever en alle aan haar gelieerde onderneming niet toegestaan gedurende een periode van twaalf maanden nadat een ZZP’er door NIJK aan haar is voorgesteld, een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de ZZP’er.
2. Bij overtreding van het in de vorige lid bepaalde is opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 25.000,- aan NIJK verschuldigd. Voornoemde verschuldigdheid van de boete laat de mogelijkheid van NIJK om volledige schadevergoeding te eisen onverlet.
3. In verband met het bepaalde in dit artikel is opdrachtgever aansprakelijk en verantwoordelijk voor (in)direct met haar gelieerde ondernemingen.
 
Artikel 21: Uitvoering werkzaamheden ZZP’er
1. De werkzaamheden zullen door de ZZP’er worden verricht in de (zelfstandige) uitoefening van een bedrijf (of beroep). Uit dien hoofde zijn geen sociale premies verschuldigd en draagt de ZZP’er zelf zorg voor de betaling van belastingen.
2. De ZZP’er is uitdrukkelijk niet werkzaam onder leiding en toezicht van opdrachtgever. Hij is vrij in de wijze waarop de werkzaamheden worden verricht
3. Het is de ZZP’er toegestaan zich waar nodig door een derde te laten vervangen bij de uitvoering van de opdracht. In geval van vervanging door een derde zal de ZZP’er NIJK en opdrachtgever op een zo vroeg mogelijk moment hierover inlichten.
4. NIJK spant zich ervoor in te controleren of de ZZP’er bij aanvang van de werkzaamheden voor opdrachtgever beschikt over een VAR WUO of VAR DGA/VVRO, VCA, uittreksel KvK alsmede een ID-bewijs. NIJK is hiervoor echter niet verantwoordelijk. NIJK is voorts niet verantwoordelijk voor het verlengen van de VAR WUO of VAR DGA/VVRO van de zelfstandige ondernemer door de belastingdienst.
5. NIJK is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken dan wel niet verlengen van de in lid vier genoemde verklaringen.
6. Opdrachtgever is verplicht om zelf een kopie van de VAR WUO of VAR DGA/VVRO en een kopie van het ID-bewijs, uittreksel KvK en VCA van de ZZP’er in haar eigen administratie op te nemen.
 
 
 
Artikel 22: Intellectueel en industrieel eigendom
1. Het is de opdrachtgever toegestaan om direct een overeenkomst met de ZZP’er aan te gaan dan wel hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de ZZP’er c.q. kandidaat ZZP’er.
2. Er is geen sprake van enige aansprakelijkheid van NIJK jegens de opdrachtgever voor een boete of dwangsom, die de ZZP’er verbeurt op eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de ZZP’er zich beroept op enig recht van intellectueel en/of industrieel eigendom.

Artikel 23: Geschillen
15.1. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van NIJK is gevestigd.
 
Artikel 24: Slotbepaling
16.1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.